HVEM ER VI...

Skape muligheter sammen (SMS) er en norsk-honduransk frivillig, ideell organisasjon, som ble stiftet i 2014 av Elisabeth Leidland og Kirsten og Øyvind K. Leidland. I dag er vi totalt 10 frivillige i Norge og 6 i Honduras som er med fast. Elles er SMS heldige å ha mange frivillige, alle støttemottakere er i utgangspunktet med som frivillige. Vi nevner de under fordi det er de som har en formell rolle med ansvar i organisasjonen.  

Elisabeth (leder) har vært med som leder siden starten. Hun har et stort engasjement for å gi barn og unge i Honduras en stemme i samfunnet. Etter å ha besøkt Honduras på ferie julen 2006 valgte ho å studere bachelor i geografi. Underveis på dette studiet hadde ho ett 7 måneders opphold i Honduras i 2010. Etter dette valgte Elisabeth å ta master i Internasjonale utviklingsstudier. Her skrev hun mastergrad med utgangspunkt i den sosiale situasjonen til barn og unge i Honduras, slik at deres stemme skulle komme frem. I dag har Elisabeth tatt dette fokuset med seg når hun arbeider som doktorgradstipendiat ved Nord universitet, og ved forskerskolen til PRIO. Mer spesifikt fokuserer doktorarbeidet hennes på hvordan følelser og kjønn i den honduranske kulturen påverker barn og unges voldelige valg. Totalt har Elisabeth bodd og studert tre år i Honduras.

 

Kirsten (nestleder) flyttet med familien, mann og tre barn til Honduras i september 2014 og ble boende frem til juni 2016. I denne perioden arbeidet hun aktivt med helse og sosiale utfordringer til barn og unge. Kirsten er utdannet vernepleier med vidareutdanning i mellom annet ernæring og spesialpedagogikk, og arbeider i dag i psykiatrien. Alt dette har gjort at ho har fått ett spesielt fokus på barnas utfordende sosiale utgangspunkt, som SMS kontinuerlig arbeider med. Til sammen har Kirsten over to år bak seg i Honduras.

Marie (sekretær) besøkte Honduras for første gang i 2015. Hun har en bachelor i ernæringsfysiologi og idrett, i tillegg til utdanning som personlig trener og i fysioterapi. Hun studerer i dag bachlorgrad innanfor sykepleien. Marie arbeider innenfor helsevesenet, og hennes bakgrunn og engasjement for enkeltspersoner gjør at ho har et stort fokus på hvordan SMS kan nå den enkelte.

Øyvind (økonomiansvarlig) dro i 2006 til Honduras med organsiasjonen AFS (American Field Service). Utgangspunktet var lang interesse for Latin-Amerika og utviklingsarbeid. Han reiste tilbake i 2008 og 2013 på ferie og tok med kone og tre barn i september 2014 og bodde i Honduras frem til juni 2016. Øyvind har en mastergrad i organisk kjemi og er utdannet lærer, i tillegg til videreutdanning i spansk og internasjonale relasjoner. Interessen for utviklingsarbeid forsvant derimot aldri, så han er i gang med ein bachelorgrad i utviklingsstudier parallellt som han arbeider som lærer. Denne bakgrunnen gjør at Øyvind har et fokus på både utviklingen i det honduranske samfunnet og arbeider kontinuerlig med å fremme potensialet til den enkelte frivillig og støttemottaker. Til sammen har Øyvind over 2,5 år bak seg i Honduras.

 

Lili (lokal koordinator) er enkelt og greit en fantastisk person, med et genuint ønske om å hjelpe den enkelte hun møter. Hun har gjennom hele sitt liv arbeidet for andre tross at de fleste i Norge ville tenkt at hun også hadde vært verdig hjelp. Lili er utdannet lærer og var med å få åpne en barneskole i Granadita (lokalsamfunnet der vi holder til). Hun har arbeidet med gatebarn, barn på barnehjem og andre vanskligstilte barn og unge.  Lili har vært med i SMS fra sommeren 2015, og har ansvar for matsalen og utdanningsstøtte for barne-, ungdoms- og videregående skole. Hun følger opp hver enklet støttemottaker og foresatt i matsalen og som mottar studiestøtte.

 

Saralee (lokal koordinator) har ansvar for administrasjon og sosial utvikling. Hun er i siste periode (3 mnd) av en fireårig utdanning i administrasjon, og har siden 2016 vært med som frivillig i SMS. Saralee er med sin bakgrunn og arbeidskapasitet viktig i arbeidet med å kunne få nå flere i arbeidet vår. 

 

Josue (juridisk representant og lokal koordinator) har ansvar for foredrag, frivillige grupper og prosjekt. Dette gjer at han har all kommunikasjonen med offentlige organ i Honduras, noe som mildt sagt krev STOR tolmodighet. Han har arbeidet gjennom hele sitt voksne liv med ulike nasjonale og internasjonale organisasjoner.  I Honduras er det svært viktig for en organisasjon at mange kjenner namnet på organisasjonen. Dette gir oss trygghet for at noen ikke vil gjør oss noe, og det opne dører. Med sin bakgrunn gjør Josue ett enormt arbeid, og har mellom annet flere frivillige grupper som arbeider for SMS, som samler inn ressurser i lokalmiljøet og distribuerer dette til mer trengende. Josue har arbeidet mellom annet som lærer (uten lønn i den offentlige skolen), og studerer i dag juss. Josue kom med i SMS fra sommeren 2015.

 

Vi gir ikke lønn til de som er med oss i Honduras, men for at koordinatorene skal ha mulighet til å gi så mye tid som de gjer til SMS kompenserer vi dem noe. Den samla kompensasjonen for de tre koordinatorene er langt under minimumslønn, og utgjør pr. i dag om lag 40 000 kr i året (kompensasjonen støttes i all hovudsak av Kirsten K. Leidland, men også enkelte andre givere som har spesifisert dette). Målet til SMS er at vi på sikt i fyrste omgang skal doble kompensasjonen, slik at arbeidet koordinatorene gjør for oss ikke skal være en for stor belastning på deres liv. Med unntak av denne kompensasjonen til de tre koordinatorene er all arbeid frivillig i SMS. Dette er  ikke vanlig, at honduranere arbeider frivillig for internasjonale organisasjoner. SMS er veldig stolt og ydmyke for denne frivilligheten. Vi er priveligerte som har en gruppe som er genuint interesserte og kjenner eierskap til organisasjonen.

 

HVA VIL VI OG HVORFOR...

Vår visjon er å skape muligheter sammen med barn og unge i Honduras, for en fremtid der den enkelte kan bidra positivt i sitt liv og lokalsamfunnet som helhet.

Erfaringer har vist oss de positive kreftene man finner hos barna og ungdommene, til tross for den håpløsheten de kan kjenne på ved å være født i et av de fattigste og mest voldelige og korrupte landene i verden. Selv med en ekstra utfordrende start på livet, er de som barn og unge andre steder, født med en enorm iboende kapasitet til å bidra positivt og konstruktivt under rette forhold. Det honduranske samfunnet makter dessverre ikke å tilby trygge rammer og inkludering av barn og unge i samfunnet. Skape muligheter sammen ønsker derfor å bedre rammene for barn og unge gjennom ulike bidragsordninger, informasjon og veiledning. Målet er at barn, unge og deres familier selv skal kunne ta tak i utfordinger de har i hverdagen.

 

Ved direkte økonomisk støtte settes det krav til samarbeid mellom Skape muligheter sammen, barn, unge, deres foresattte. Dette gjør vi for at lokalsamfunnet i videre forstand skal dra nytte av arbeidet vi gjør, og vise den enkelte hvilke muligheter og valg den kan ta.

 

For at arbeidet vi gjør skal ha noe betydning er den avhengig av langsiktighet og konsentrert geografisk arbeidsområde. Skape muligheter sammen arbeider difor i all hovudsak i og rundt Granadita i kommunen La Ceiba og Roma i kommunen Jutiapa, som begge ligg i fylket Atlántida på den karibiske kysten av Honduras. Fokuset vårt er bredt i forhold til hva vi gjør, dette for å kunne bygge tillit og vise verdier i praksis. I tillegg er det viktig for oss og nå den enkelte der den er, og dette gjøres best med å arbeide bredt på utvalgte plasser.

Organsiasjonsnummer (Norge):       NO 913 984 528

Personería Jurídica (Honduras):       2016000564

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Snapchat Icon

© 2018 av Skape muligheter sammen